Menu Zamknij

Regulamin serwisu

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO PETSTAR.PL

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Serwis petstar.pl (dalej „Serwis”) jest serwisem internetowym prowadzonym przez Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 36, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000332117, NIP 5272605346, Regon 14191156000000, kapitał zakładowy 1 200 000 PLN (dalej „Petstar” lub „Właściciel”).

2. Na potrzeby kontaktu z Użytkownikami udostępniamy adres e-mail: [email protected] 

3. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba korzystająca z Serwisu (dalej „Użytkownik”).

4. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

5. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

II. KORZYSTANIE Z SERWISU, ZAWIERANIE I ROZWIĄZYWANIE UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać z usług polegających na możliwości zapoznania się z materiałami tematycznymi przygotowanymi przez Właściciela, a informującymi o Właścicielu i o jego działalności.

2. Świadczenie usług na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. Z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej, do zawarcia pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w Serwisie dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika stosownego adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usług w Serwisie dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

4. Przeglądać Serwis mogą wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Pouczenie o odstąpieniu od umowy umieszczone jest na końcu niniejszego Regulaminu.

 

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Petstar sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-020) przy ul. Chmielnej 36.

2. Więcej informacji o przetwarzaniu danych Użytkowników oraz o zasadach ochrony prywatności obowiązujących u Właściciela znajduje się w Polityce Prywatności Petstar sp. z o.o. dostępnej pod adresem: https://petstar.pl/polityka-prywatnosci/

 

IV. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Aby korzystać z Serwisu, Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer (smartfon) z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript.

2. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW.

3. Serwis jest bezpłatny, ale ponieważ jest umieszczony w Internecie, to dodatkowym kosztem, jaki Użytkownicy mogą ponieść w związku z korzystaniem z Serwisu, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wysokość może być zależna od czasu trwania połączenia lub ilości przetransferowanych danych, zgodnie z taryfą stosowaną przez operatora sieci, z której Użytkownicy korzystają.

 

V. ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik nie może łamać prawa, zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów. Obowiązuje go również zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2. Właściciel może zaprzestać udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych elementów dla Użytkownika, w przypadku:

a) naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;

b) w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Petstar lub innych Użytkowników lub innych osób.

3. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z przeniesieniem na rzecz Użytkowników żadnych majątkowych praw autorskich do tekstów, utworów, oznaczeń czy baz danych znajdujących się w Serwisie.

4. Właściciel zaznacza, że wszelkie kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie całości lub części Serwisu, w zakresie w jakim nie jest to niezbędne do zwykłego korzystania z Serwisu, bez wyraźnej zgody Właściciela jest zabronione (poza szczególnymi przypadkami oznaczonymi w ustawie).

 

VI. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu mogą być składane Właścicielowi na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie, na adres Właściciela.

2. W reklamacji wystarczy podać informacje niezbędne do ustalenia, który Użytkownik ją składał i co jest przedmiotem reklamacji. W przypadku reklamacji pisemnych potrzebny jest również adres do kontaktu.

3. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu maksymalnie 21 dni i przesłana tą samą drogą, którą została złożona.

4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska Właściciela, zgłaszający reklamację może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych, korzystając z sądowych metod dochodzenia roszczeń, a w przypadku zgody obu stron – z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ istnieje platforma ODR – internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany Regulaminu mogą wynikać z rozwoju technologii internetowej, zmian w ustawach oraz rozbudowy Serwisu (np. udostępnieniu Użytkownikom nowych funkcji).

2. Zachęcamy Użytkowników do cyklicznego odwiedzania niniejszej sekcji strony – będziemy zawsze informować niezwłocznie o wszelkich zmianach w naszym Regulaminie.

3. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w całości w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu. Użytkownicy zostaną powiadomieni o każdej zmianie za pomocą e-maila. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania umowy z Petstar.

4. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

Regulamin w wersji obwiązującej od dnia 28.11.2018

  

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY DLA KONSUMENTÓW

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas: Petstar sp. z o.o. ul. Chmielna 36, 00-020 Warszawa, e-mail: [email protected] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Ponieważ Serwis jest bezpłatny, kwestia płatności jest bezprzedmiotowa.

 

USTAWOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, formularz nie jest obowiązkowy)

·       Adresat: Petstar sp. z o.o. ul. Chmielna 36, 00-020 Warszawa, e-mail: [email protected] 

·       Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

·       Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

·       Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

·       Adres konsumenta(-ów)

·       Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

·       Data

(*) Niepotrzebne skreślić.